پرده سالن پذیرایی

پرده پذیرایی

حریر

ساده,شاین,سیم بافت,محو و...

پرده پذیرایی

کتان

ساده,سیم بافت,ژور و...

پرده پذیرایی

تور

ساده,فلت,قابی,لبه,تمام گل و ...

پرده های دکوری سالن پذیرایی

دکور پرده مخمل

گلدوزی,کوبیده و...

پرده پذیرایی

دکور پرده شانل

ساده,ریزشی,دو رو و...

پرده پذیرایی

دکور پرده ساتن

اسپرت,داماس و...

پرده پذیرایی

پرده تور

لبه,طرح دانتل و...

پرده پذیرایی

تاج پرده(آرک پرده)

آرک پرده

منبت چوبی

تاج پرده

آرک پرده

چوب,پارچه,رزین

تاج پذیرایی

لوازم جانبی نصب پرده

لوازم جانبی پرده

نصب پرده

تاج پرده